วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

To......my frind, Tina who passed away

To my friend, Tina who passed away

แด่ อาจารย์ทีน่าที่จากไป


เหลือรอยอาลัยให้คิดถึง


เคยพานพบพายังตราตรึง


เหลือรอยคำนึกคิดถึงกัน
2 ความคิดเห็น:

  1. R.I.P. สามตัวอักษรนี้มักจะเจอในหินบนหลุมฝังศพ เป็นภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูด ย่อมาจาก Rest In Peace เป็นสำนวนหมายถึง ขอให้หลับสบาย อย่าใช้กับคนที่ยังไม่ได้สิ้นชีวิตนะครับ R.I.P.ใช้กับศพอย่างเดียว ไม่ใช่กับมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่

    ตอบลบ
  2. อีกความหมาย R.I.P. ไม่ได้มาจาก Rest In Peace แต่มาจากภาษาละตินว่า Requiescat in pace แปลว่า "ไปสู่สุขคติ" เหมือนกัน แต่มาจากภาษาละติน ไม่ใช่อังกฤษ

    ตอบลบ