วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ทำบุญสาขา กจอ และ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทำบุญสาขา กจอ และ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
โดยกราบอาราธนาพระสงฆ์จากวัด
บุษยบรรพต เขาต้นงิ้ว มาเจริญพระพุทธมนต์
ณ ห้อง คธ 101 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เขต 3คณะบริหารธุรกิจ มทร วังไกลกังวล จัดเทศน์มหาชาติ ณ วัดเขาต้นงิ้ว

คณะบริหารธุรกิจ มทร วังไกลกังวล จัดเทศน์มหาชาติ ณ วัดเขาต้นงิ้ว
ในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นวันที่ พระสงฆ์ จำนวน 1250 รูป 
ทุกรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
ทุกรูปได้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธองค์
ทุกรูปเป็นพระอรหันต์
ทุกรูปตั้งใจมาฟังธรรม คือโอวาทปาฏิโมกข์
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


Gary Engelman and Business Language Department, RMUTR

Gary Engelman and Business Language Department, RMUTR
He came to be a committee of giving feedback of seminar simulation of the 4th year students at Rajamangala Rattanakosin
Wang klai kangwon, HH, Site 3 Khaopitak.