วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ร่วมกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ดร เป็นประธานในพิธี เราเป็นคนกล่าวรายงาน


ข้ามสะพานรักสารสินกลับค้างคืนที่กระบี่

ข้ามสะพานรักสารสินกลับเขาต่อ ปลายพระยายที่กระบี่
เพื่อพักค้างคืนอีกหนึ่งคืน จากนั้นจะเดินทางกลับ
โดยรถ วีไอพีประจำทาง ราคาบัตร 700 บาทต่อหนึ่งคน