วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554


พระฝรั่งศึกษาธรรม

พระฝรั่งตั้งใจใฝ่ศึกษา


แสวงหาพระธรรมค่ำสั่งสอน


สำรวมกายใจดีที่สังวร


ค่อยค่อยถอนพันธะละตัวตน


เห็นพระไทยล้างเท้าเจ้าอาวาส


จึงปรามาสมั่นใจไร้เหตุผล


ใครจะทำทำไปเราไม่ทน


เราเป็นคนที่มาศึกษาธรรม


วันหนึ่งท่านหลงผิดคิดเป็นทุกข์


นอนหรือลุกเดินนั่งวันยังค่ำ


เจ้าอาวาสผ่านมาบอกว่า “กรรม


มีแต่คำว่าทุกข์รุกรานใจ”


แล้วก้าวเฉยเลยผ่านไปนานเนิ่น


พระฝรั่งยังเดินด้วยสงสัย


“พระอาจารย์ท่านดูรู้อย่างไร


เรามีใจเป็นทุกข์มาคุกคาม”


ยิ่งนานวันมั่นใจในหลวงพ่อ


ท่านคอยรอชี้ธรรมตอบคำถาม


มีเมตตาสอนศิษย์คอยติดตาม


ทุกทุกยามท่านอยู่คอยดูแล


พระจึงกราบหลวงพ่อรอล้างเท้า


หลวงพ่อเฒ่ายิ้มย่นเหมือนคนแก่


ชมว่า “ดีที่คิดจิตเปลี่ยนแปร


จงแน่วแน่ลดละอัตตาตน”


วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

Dusit Nontanakorn passes away


Thai Chamber of Commerce chairman Dusit Nontanakorn passes awayDusit means the heaven above.

Nantha means enjoyment greatly.

Nakhorn of endless pleasure.

Be back to the crystal world forever.

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

sopon's lifeandwork: sopon's lifeandwork: Site3, Rajamangala WangKlaika...

sopon's lifeandwork: sopon's lifeandwork: Site3, Rajamangala WangKlaika...: sopon's lifeandwork: Site3, Rajamangala WangKlaikanwon : Open House Rajamangala KKW Site3 เปิดบ้านราชมงคลวังไกลกังวลเขต3 เปิดบ้านราชมงคลวังไ...

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

การอบรมสหกิจศึกษากับการฝึกงานของนักศึกษา


สหกิจศึกษากับการฝึกงาน

สหกิจศึกษากับการฝึกงานเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ระหว่างวันที่ 29-31สิงหาคม 2554ผมห่างหายจากการชมบล็อก และการบันทึกบล็อก 

ห่างหายจากการสอน ห่างหายจากงานประจำ


เพราะรับคำสั่งให้เข้าร่วมประชุม "การเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานของนักศึกษาสู่สังคมประกอบการ" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ศาลายา มีเพื่อนคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จำนวน 81 คน จากทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัย


คณะบริหารธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรม


โดยมีอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุรนารี ต้นตำรับ สหกิจศึกษา

ผศ. ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม มาเป็นวิทยากรในวันแรก

และวันที่สองมี อาจารย์ ดร. อลงกต ยะไวทย์ มาเป็นวิทยากร