วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ไร่จุฑามาศ ยามเย็นย่ำสนธยา

ยามเย็นย่ำสนธยาคณะของเราเดินทางเยือนไร่จุฑามาศ
เป็นที่พัก เป็นที่ท่องเที่ยว
แต่ว่าทางเข้ายังเป็นทางลูกรังระยะทางราว 3 - 4 กม.
Wat Nong Daeng, Thai lue Temple in Nan Province

รอยต่อระหว่างปี 2555-2556 คณะของเราได้เยือนเมืองน่าน
เที่ยวชมวัดหนองแดง วิหารไทลื้ออันเก่าแก่นับพันปี
เก็บภาพสวยงามมาเป็นที่ระลึก ไว้ย้อนรำลึกถึงวันคืน
ที่เดินทางถึง