วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทำบุญวัดเขาหินเทินหัวหิน

วันอาทิตย์ที่16 พฤศิจิกายน 2557
ได้ขึ้นเขาไปทำบุญอีกครั้ง
ที่สำนักสงฆ์เขาหินเทินหัวหิน
พบนักศึกษาที่เคยสอน
แผนกบัญชี