วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เชิญ ดร. รัศมี พลจันทร์และคณะบรรยายแก่นักศึกษา

ดร. รัศมี พลจันทร์และคณะบรรยายแก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ ๓
ในรายวิชา การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ
Translation in Business English