วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เชิญ ดร. รัศมี พลจันทร์และคณะบรรยายแก่นักศึกษา

ดร. รัศมี พลจันทร์และคณะบรรยายแก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ ๓
ในรายวิชา การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ
Translation in Business English

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทำบุญวัดเขาหินเทินหัวหิน

วันอาทิตย์ที่16 พฤศิจิกายน 2557
ได้ขึ้นเขาไปทำบุญอีกครั้ง
ที่สำนักสงฆ์เขาหินเทินหัวหิน
พบนักศึกษาที่เคยสอน
แผนกบัญชี