วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

การอบรมสหกิจศึกษากับการฝึกงานของนักศึกษา


สหกิจศึกษากับการฝึกงาน

สหกิจศึกษากับการฝึกงานเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ระหว่างวันที่ 29-31สิงหาคม 2554ผมห่างหายจากการชมบล็อก และการบันทึกบล็อก 

ห่างหายจากการสอน ห่างหายจากงานประจำ


เพราะรับคำสั่งให้เข้าร่วมประชุม "การเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานของนักศึกษาสู่สังคมประกอบการ" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ศาลายา มีเพื่อนคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จำนวน 81 คน จากทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัย


คณะบริหารธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรม


โดยมีอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุรนารี ต้นตำรับ สหกิจศึกษา

ผศ. ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม มาเป็นวิทยากรในวันแรก

และวันที่สองมี อาจารย์ ดร. อลงกต ยะไวทย์ มาเป็นวิทยากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น